Forecast: 105.1%
Previous: 105.9%

Kategori: FxNews